×

ANUNȚ Cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior al Direcției marketing și achiziții publice

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcței publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de specialist superior al Direcției marketing și achiziții publice.

Scopul general al funcției:

Asigurarea activității eficiente și realizarea sarcinilor în domeniul exploatării parcărilor amplasate în municipiul Chișinău.

Sarcinile de baza:

 1. Efectuarea controlului în vederea îndeplinirii de către posesorii de parcări a legislației în vigoare în acest domeniu și prevederile stipulate în autorizația de funcționare a parcării auto cu plată.
 2. Prezentarea raportului șefului nemijlocit în caz de constatare a încălcărilor exploatării parcărilor auto.
 3. Examinarea demersurilor și adresărilor privind parcările auto amplasate în sectoarele municipiului Chișinău. Examinarea petițiilor și adresărilor cetățenilor ce ține de domeniul de activitate a Direcției marketing și achiziții publice, pregătirea proiectelor de răspuns la acestea, cu prezentarea spre coordonare șefului nemijlocit.
 4. Examinarea documentației înaintată de agenții economici privind eliberarea autorizației de funcționare a parcării auto cu plată. Întocmirea autorizației de funcționare a parcărilor auto cu plată, cu prezentarea spre coordonare șefului nemijlocit.
 5. Evidența registrului electronic a parcărilor auto (autorizate) cu plată în mun. Chișinău
 6. Introducerea modificărilor în registrul electronic a parcărilor auto (autorizate) cu plată în municipiul Chișinău, cu actualizarea permanentă a acestuia.
 7. Elaborarea informațiilor necesare privind parcările auto cu plată amplasate în sectoarele din mun. Chișinău pentru prezentare Serviciului Fiscal de Stat.

Condițiile de participare la concurs Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat scris / vorbit;
 • are capacitate deplină de exercițiu;

> nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă (de 63 de ani);  este aptă, din punct de vedere al stării sănătații, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicala abilitată, daca pentru funcția respectiva Sînt stabilite cerințe speciale de sănătate;  are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;  în ultimii 3 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158 /2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență, preferabil în domeniul juridic, economic.

Experienfa profesionala: cel puțin un an de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public. Cunoștințe:

cunoașterea legislației în vigoare în domeniul funcției publice vacante; cunoașterea legislației în vigoare în domeniul serviciului public, achizițiilor publice;  cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;  cunoașterea la perfecție a limbii de stat, limbii ruse si a limbii engleze- in limita cerințelor funcției deținute;  cunoștințe de operare a programelor la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.), Internet Explorer.

Abilitați:

abilități bune în comunicarea scrisă și verbală, rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor, autoperfecționare, analiză și sinteză, planificare, lucru eficient în echipă și independent, organizare și coordonare, lucrul cu informația, aplanarea situațiilor de conflict, negociere, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, respectarea normelor de etică și conduita profesională, utilizarea mijloacelor tehnice și de birou.

Atitudini/comportamente:

flexibilitate, responsabilitate, profesionalism, creativitate și spirit de inifiativă, respect, receptivitate la idei noi, obiectivitate, diplomație, disciplină, loialitate, tendința către dezvoltare profesională continuă.

Conditiile de munca :

regim de muncă: 40 ore pe saptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program și în zile de repaus, după caz;  program de muncă: luni-vineri, orele 8-00 – 17-00, pauză de masă 12-00 – 13-00;  activitate preponderent de birou, deplasări de serviciu în raza municipiului Chișinău, cît și peste hotarele Republicii Moldova.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poștă /prin e-mail Dosarul de concurs.

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

> formularul de participare (se anexează);  copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;  copia carnetului de muncă/alte acte care atestă vechimea în muncă;  certificatul medical; cazierul judiciar.

Notă:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Certificatul medical și certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova;

Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”;

Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

> Legea nr. 25/2008 „Privind Codul de conduită a funcționarului public”;  Legea nr. 82/2017 „Integrității”;

Legea nr. 325/2013 „Privind testarea integrității profesionale”;

> Legea nr. 133 /2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;

> Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație”;  Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

> Hotărîrea Guvernului nr.672/1998 „Cu privire la parcaje și parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova”;

> Hotărârea Guvernului nr.208/1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

Termenul limită de depunere a dosarului cu documentele necesare pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este de 19 mai 2021, inclusiv, ora 17-00.

Locul desfășurării concursului.

Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs și de desfășurare a concursului vor avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comunicație, pe adresa:

MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon de contact – 022 204-664. E-mail – dirtrans@pmc.md;

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs – Ana Negruța, șef Secția resurse umane, bir. 201.