×

Statul d

AVIZAT                                                                                                               APROBAT

_________________________                        _________________________

(semnătura)                                                                                      (semnătura)

Bodiu Victor                                                               Adrian Boldurescu,

(numele, prenumele)                                                            (numele, prenumele)

Secretar general al Guvernului RM                                    Şef al Direcţiei generale

L.Ş.       nr.”____”___ _____ ____                                        transport public şi căi de

comunicaţie

L.Ş.   ” ___” __________ _____

 

                                                 Statul de personal

                 al  Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie

(decizie Consiliului municipal Chişinău nr. 3/2 din 27.04.2012)

 

Denumirea funcţiei publice /postului                 Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului Categoria funcţiei publice/postului Numărul de funcţii publice/posturi
      01                                                 02     03     04
Şef  direcţie generală 1.Asigurarea desfăşurării  activităţii  Direcţiei generale transport public şi  căi de comunicaţie;2 Promovarea politicii unice şi strategiei de dezvoltare  în domeniul activităţii complexului  de transport public şi căi de comunicaţii;3. Coordonarea activităţii  întreprinderilor implicate în întreţinerea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie, tuturor genurilor de transport, în domeniul deservirii călătorilor, organizării şi dirijării circulaţiei rutiere în municipiu;4. Determinarea direcţiilor principale ale politicii investiţionale, tehnico–ştiinţifice, sociale şi de cadre în domeniul întreţinerii şi dezvoltării  transportului public şi căilor de comunicaţii;5. Elaborarea   proiectelor de dispoziţii şi decizii a Primăriei şi Consiliului  municipal Chişinău pe  problemele ce ţin de domeniul de activitate a Direcţiei generale.   fpc     1
Sef adjunct direcţie generală 1. Promovarea politicii unice şi strategiei de dezvoltare în domeniul complexului de transport public, în conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului Chişinău şi Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea de Guvern    nr. 854 din 27.07.2006;2. Coordonarea activităţii Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţii în domeniul transportului public, Direcţiei management în transport cât şi întreprinderilor implicate în domeniul prestării serviciilor auto de călători în raza municipiului Chişinău, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică:3. Elaborarea şi plasarea, în bază de contract, a comenzilor municipale pentru transportul public ce ţine de reţeaua de transport, stabilirea numărului de unităţi de transport la trafic, aprobarea orarelor de circulaţie, timpului la trafic, tarifelor pentru volumul de lucru efectuat şi altor indici;4. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport;5. Organizarea studierii fluxurilor de călători, în comun acord cu Serviciul Poliţiei Rutiere, întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;

 

 fpc     1
Sef adjunct direcţie generală 1. Promovarea politicii unice şi a strategiei de dezvoltare în domeniul prestării serviciilor de exploatare şi amenajare a drumurilor, podurilor, pasajelor denivelate, canalizării pluviale, canalelor de scurgere descoperite, reţelelor electrice de iluminat, pasajelor, parcărilor, sistemului de dirijare a circulaţiei rutiere, obiectivelor complexului de transport şi altor comunicaţii inginereşti;2.Organizarea licitaţiilor  la lucrărilor de construcţie, amenajare şi exploatare  a căilor de comunicaţie, exercitarea controlului asupra utilizării mijloacelor alocate pentru aceste lucrări .3. Controlul şi supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţii, reparaţii capitale şi curente, lucrărilor de dezvoltare, exploatare şi amenajare a podurilor, pasajelor denivelate, canalizării pluviale, canalelor de scurgere descoperite, reţelelor electrice de iluminat, pasajelor, parcărilor, sistemului de dirijare a circulaţiei rutiere, obiectivelor complexului de transport şi altor comunicaţii inginereşti;4.Exercită conducerea generală a activităţii Direcţiei de implementare şi supervizare a proiectelor, lucrări edilitare, patronează, coordonează şi  dirijează  activitatea întreprinderilor subordonate  Regia „EXDRUPO”, ÎMREI „LUMTEH”, conlucrează cu SA  „EDILITATE”, „Poliţia rutieră”.5.Reprezintă  interesele Direcţiei generale şi ale întreprinderilor subordonate în Comisiile de lucru ale Primăriei, Consiliului municipal Chişinău, alte organizaţii şi instituţii  pe problemele ce ţin de competenţa sa  şi domeniul de activitate.   fpc     1
Total                                       Conducerea     3
    Direcţia de implementare şi supervizare a proiectelor
Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 1. Promovarea politicii unice de dezvoltare în domeniul implementării şi supervizării proiectelor, în conformitate cu Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcţiilor subterane în or. Chişinău şi în localităţile de subordonare.

2. Organizarea şi controlul activităţii agenţilor economici la construcţia, reconstrucţia şi reparaţia comunicaţiilor inginereşti şi edificiilor în municipiul Chişinău;

3.Reprezentarea intereselor Direcţiei generale, a Primăriei şi a Consiliului municipal Chişinău   în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în comisiile de lucru ale Primăriei, pe problemele ce ţin de implementarea şi supervizarea proiectelor în domeniul reţelelor inginereşti;  în limita competenţelor stabilite;

4.Elaborarea Registrului centralizat al executării lucrărilor la comunicaţiile inginereşti şi edificii în municipiul Chişinău, asigurarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor Primăriei mun. Chişinău privitor la pozarea şi reconstrucţia  reţelelor inginereşti;

5.Organizarea şedinţelor de lucru consacrate problemelor de implementare şi supervizare a proiectelor în domeniul reţelelor inginereşti, organizarea şi coordonarea activităţii colaboratorilor Direcţiei.;

 

 

  fpc     1
Specialistprincipal 1. Asigurarea controlului implementării şi supervizării proiectelor la comunicaţiile inginereşti şi edificii în sector: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani;

2. Conlucrarea cu administraţia publică locală, participă săptămânal la şedinţele de lucru a Preturii de sector, asigură soluţionarea problemelor abordate în cadrul şedinţei ce ţin de domeniu de activitate;

3.Reprezentarea intereselor Direcţiei generale, a Primăriei şi a Consiliului municipal Chişinău   în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din teritoriu,(SRL ”Savtels”, SRL ” Chişinău-Gaz”,SA  ”Moldtelecom” în limita competenţelor stabilite;

4. Conlucrarea cu Direcţiile şi serviciile Primăriei mun. Chişinău, cu responsabilii întreprinderilor: ÎM  ”ExDrupo”, ÎM”RTEC,  SA ”Apă -Canal  Chişinău”, SA ”Termocom”, SA ”RED Union  Fenosa”,  SRL ”Savtels”, SRL”Chişinău – Gaz”, SA  ”Moldtelecom”(Centrul Reţele de Comunicaţii) în soluţionarea problemelor curente ce ţin de domeniu de activitate ,

în scopul   bunei  funcţionări a reţelelor inginereşti din subordine;

5. Întocmeşte prescripţii, procese verbale pe numele persoanelor juridice şi fizice, care încalcă prevederile Regulamentului de pozare a reţelelor inginereşti în municipiul .Chişinău, asigurând norma legală în domeniu de activitate, verificarea şi confirmarea registrelor lunare a serviciilor prestate în sector, analizează şi propune luarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii serviciilor prestate în domeniul de activitate

 

 

  fpe     5
   Şef serviciu                         Serviciu analiză şi sinteză

 

 

 

-Analizarea şi sistematizarea săptămînală, lunară, trimestrială şi anuală a informaţiei cu privire la serviciile prestate de către DGTP şi CC, care ulterior este prezentă factorilor de decizie pentru lucrarea de măsuri;                 -Întocmirea şi sistematizarea lunară a registrelor cu privire la achitarea serviciilor prestate pentru autorizaţiile la îndeplinirea lucrărilor de avariere la reţelele inginereşti;

-Reprezentarea intereselor DGTP şi CC a CMC în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de       drept public sau privat, din ţară, inclusiv reprezentarea în justiţie, în limita competenţelor stabilite;

fpc  

1

Şef serviciu 1.Analizarea şi sistematizarea săptămânală, lunară, trimestrială şi anuală a informaţiei cu privire la serviciile prestate de către Direcţia generală, care ulterior este prezentă factorilor de decizie pentru luarea de măsuri;                 2. Întocmeşte şi prezintă Primăriei municipiului Chişinău în termini stabiliţi rapoarte de activitate a Direcţiei generale, conform informaţiei prezentate de întreprinderile subordonate, întocmirea şi sistematizarea lunară a registrelor cu privire la achitarea serviciilor prestate pentru autorizaţiile la îndeplinirea lucrărilor de avariere la reţelele inginereşti ;                                                                                                                                                                  3. Reprezentarea intereselor Direcţiei generale  în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de       drept public sau privat  în limita competenţelor stabilite.

4. Acumularea şi sintetizarea cererilor privind pozarea,  reconstrucţia reţelelor inginereşti, prezentate de către agenţii economici şi persoane fizice, pentru elaborarea  Registrului  centralizat al executării lucrărilor la  comunicaţiile inginereşti şi edificii în municipiul Chişinău;                                                                                               5. Participarea la  elaborarea proiectelor de decizii, de dispoziţii ce ţin de implementarea şi supervizarea proiectelor în domeniul reţelelor inginereşti şi înaintarea acestora spre aprobare  Primăriei  şi Consiliului municipal Chişinău,  examinarea corespondenţei cu înaintarea propunerilor de soluţionare a problemelor solicitate, perfectarea documentelor de autorizare  a lucrărilor la comunicaţiile inginereşti şi edificii, planificarea volumului serviciilor prestate la elaborarea permiselor a lucrărilor la comunicaţiile inginereşti şi edificii;

  fpc     1
Specialist superior 1. Analizarea şi sistematizarea săptămânală, lunară, trimestrială şi anuală a informaţiei cu privire la serviciile prestate de către Direcţia generală, care ulterior este prezentată  factorilor de decizie pentru lucrarea de măsuri;

2. Întocmirea şi sistematizarea lunară a registrelor cu privire la achitarea serviciilor prestate pentru autorizaţiile la îndeplinirea lucrărilor de avariere  la reţelele inginereşti;                                                                        3. Conlucrare permanentă cu sectoarele organizaţiilor ce exploatează reţele tehnico-edilitare:ÎM”ExDrupo”, ÎM”RTEC,  SA”Apă-Canal Chişinău”, SA”Termocom”, SA”RED Union Fenosa”, SRL”Savtels”, SRL”Chişinău-Gaz”, SA”Moldtelecom”(Centrul Reţele de Comunica -ţii),   cu persoanele responsabile de realizarea prevederilor  autorizaţiilor Direcţiei generale.

4 Verificarea şi prezentarea informaţiei zilnice şefului serviciului privind îndeplinirea   lucrărilor de avariere la reţelele inginereşti din mun. Chişinău, examinarea petiţiilor,  cererilor, plângerilor persoanelor juridice şi fizice, legate de domeniu de activitate, cu ieşirea la faţa locului, înaintează propuneri de soluţionare;

5.Întocmeşte prescripţii, procese verbale pe numele persoanelor juridice şi fizice, care încalcă prevederile Regulamentului de pozare a reţelelor inginereşti în mun. Chişinău, asigurând norma legală în domeniu de activitate;

fpe 1
Total                  Serviciu analiză şi sinteză

 

 

    2
Total           Direcţia de implementare şi supervizare a proiectelor     8
                  Direcţia management  în  transport
Şef direcţieîn cadrul direcţiei generale 1. Promovarea politicii unice şi Strategiei de dezvoltare în domeniul complexului de transport public, în conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului Chişinău şi Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea de Guvern    nr. 854 din 27.07.2006,  reprezintă interesele Direcţiei generale  şi ale întreprinderilor subordonate în comisiile de lucru ale Primăriei, alte organizaţii şi instituţii pe problemele ce ţin de activitatea transportului public.2. Planificarea raţională şi organizarea activităţii Direcţiei management în transport, coordonarea activităţii întreprinderilor implicate în domeniul prestării serviciilor auto de călători în raza municipiului Chişinău, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Organizarea studierii fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;3. Elaborarea comenzilor municipale pentru transportul public ce ţine de reţeaua de transport, stabilirea numărului de unităţi de transport la trafic, aprobarea regimului de activitate, orarelor de circulaţie, intervalelor de circulaţie;4.Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport, elaborarea propunerilor de optimizare a reţelei de rute ale transportului public şi elaborarea propunerilor de optimizare a numărului de unităţi de transport pe rutele municipale;5. Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente şi alte acte normative ce ţin de activitatea transportului public în mun. Chişinău şi înaintarea acestora spre aprobare Consiliului municipal Chişinău;    fpc     1

 

 

                Secţia transport public municipal
Şef secţie în cadrul direcţiei 1.Planificarea raţională şi organizarea activităţii Secţiei transport public municipal, coordonarea activităţii Întreprinderilor municipale „Regia transport electric” şi „Parcul urban de autobuze”; control asupra executării Contractului privind prestarea serviciilor de transport public dintre municipiul Chişinău şi Î.M. „RTE”, aprobat prin decizia CMC nr.3/40din 06.05.2011;2. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport, optimizarea reţelei de rute,  elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente şi alte acte normative ce ţin de activitatea transportului public în mun. Chişinău şi înaintarea acestora spre aprobare Consiliului municipal Chişinău;.3..Examinarea problemelor ce ţin de stabilirea tarifelor în transportul electric, abonamentelor şi stabilirea înlesnirilor, implementarea sistemelor electronice de plată în troleibuze şi sistemelor automatizate de monitorizare şi dirijare a circulaţiei troleibuzelor la trafic (GPS)4. Controlul permanent al circulaţiei troleibuzelor la linie, respectării intervalelor planificate de succedare a troleibuzelor, stabilirea staţiilor transportului electric, etc. Monitorizarea şi controlul activităţii Parcului de troleibuze nr.1 şi dispeceratelor din sectorul Buiucani.5.Organizarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei, examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare, examinarea problemelor ce ţin de redirecţionarea transportului electric în timpul efectuării lucrărilor de reparaţie, petrecerea manifestaţiilor, competiţiilor, etc.;    fpc    1
Specialist principal 1.  Supravegherea, monitorizarea şi coordonarea unor activităţi a Î. M. „Parcul urban de autobuze” ,2. Controlul permanent al circulaţiei autobuzelor la linie, executării planului-comandă stabilit, respectării intervalelor planificate de succedare a autobuzelor, efectuarea  studiului fluxului de călători în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei, elaborarea  recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public;3. Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;4. Examinarea problemelor privind situaţia sanitaro-ecologică şi ce ţin de salubrizarea terenurilor tehnologice pentru staţionarea intercursională a unităţilor de transport public şi dispeceratelor  Î. M. „Parcul urban de autobuze”;5. Analiza indicilor de activitate ale întreprinderilor municipale „Parcul urban de autobuze”.    fpe    1
Specialistprincipal 1. Analiza indicilor de activitate ale întreprinderilor municipale „Parcul urban de autobuze” şi „Regia transport electric”;2. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;3. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport, optimizarea reţelei de rute;4.Monitorizarea şi controlul activităţii Parcului de troleibuze nr.3, dispeceratelor din sectorul Ciocana, sistematizarea propunerilor şi reclamaţiilor de la pasageri, parvenite prin telefonul afişat în saloanele troleibuzelor;5. Înregistrarea tuturor documentelor şi evidenţa materialelor parvenite către examinare în Direcţiei management în transport,urmărirea executării la timp de către colaboratorii DMT a documentelor cu termenul limită de execuţie şi prezentarea săptămânală a informaţiei şefului DMT.    fpe    1
Specialistsuperior 1. Supravegherea, monitorizarea şi coordonarea unor activităţi a Î. M. „Parcul urban de autobuze„  ,controlul permanent al circulaţiei autobuzelor la linie, executării planului-comandă stabilit, respectării intervalelor planificate de succedare a autobuzelor, organizarea studiului fluxului de călători;2. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;3. Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;4. Examinarea problemelor privind situaţia sanitaro-ecologică şi ce ţin de salubrizarea terenurilor tehnologice pentru staţionarea intecursională a unităţilor de transport public şi dispeceratelor  Î. M. „Parcul urban de autobuze”;5.  Analiza indicilor de activitate ale întreprinderilor municipale „Parcul urban de autobuze”.    fpe    1
Specialist 1. Coordonarea activităţii Întreprinderii municipale „Regia transport electric”, control asupra executării Contractului privind prestarea serviciilor de transport public dintre municipiul Chişinău şi Î.M. „RTE”, aprobat prin decizia CMC nr.3/40din 06.05.2011;2. Controlul permanent al circulaţiei troleibuzelor la linie, respectării intervalelor planificate de succedare a troleibuzelor, organizarea studiului fluxului de călători, stabilirea staţiilor transportului electric, etc.3. Controlul activităţii Parcului de troleibuze nr.2 şi dispeceratelor din sectoarele Botanica şi Râşcani;4. Sistematizarea propunerilor şi reclamaţiilor de la pasageri, parvenite prin telefonul afişat în saloanele troleibuzelor, examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;5. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei.    fpe    1
Total                Secţia transport public municipal    5
                Secţia transport public privat
Şef secţie în cadrul direcţiei 1.Controlul executării de către administratori a condiţiilor contractuale şi înaintarea reclamaţiilor către aceştea, în cazul depistării nerespectării condiţiilor stipulate în contractile de administrare, controlul şi evidenţa asupra efectuării schimburilor unităţilor de transport pe rutele municipale şi evidenţa unităţilor de transport în registru, reprezintă interesele Direcţiei generale şi ale întreprinderilor subordonate în comisiile de lucru ale Primăriei, alte organizaţii şi instituţii pe problemele ce ţin de activitatea transportului public.2. Elaborarea comenzilor municipale pentru transportul public ce ţine de reţeaua de transport, stabilirea numărului de unităţi de transport la trafic, aprobarea orarelor de circulaţie, timpului la trafic;3. Elaborarea şi aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a funcţionalităţii transportului public, de sporire a eficacităţii reţelei de transport, de amplasare raţională a staţiilor transportului public, staţiilor terminus, staţiilor taxi şi parcajelor, de comun acord cu  Serviciul Poliţiei Rutiere, Direcţia generală arhitectură şi urbanism, luându-se în considerare propunerile populaţiei, examinarea petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova şi organizaţiilor în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime.4. Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente şi alte acte normative ce ţin de activitatea transportului public în mun. Chişinău şi înaintarea acestora spre aprobare Consiliului municipal Chişinău;5. Participarea la examinare în comun cu reprezentanţii întreprinderilor şi Secţiei poliţiei rutiere la examinarea propunerilor de modificare a traseelor rutelor de transport public, organizarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;   fpc    1
Specialist principal 1. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport;2. Coordonează activitatea întreprinderilor de transport public şi a unor agenţi economici, care prestează servicii transport auto de călători, conform ordinului aprobat pe Direcţia generală, examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;3.Participarea la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport pe care le curează. Controlul asupra executării de către administratorii de rute a clauzelor contractuale, stipulate în contractul de administrare a rutelor de transport public administrate. Generalizarea şi prezentarea informaţiei privind agenţii transportatori, care prestează servicii de transportare a călătorilor în regim de taxi şi informaţia privind activitatea acestora;4. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei; 5.Participă la elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente şi alte acte normative ce ţin de activitatea transportului public în mun. Chişinău şi înaintarea acestora spre aprobare Consiliului municipal Chişinău. Reprezintă interesele Direcţiei generale şi ale întreprinderilor subordonate în comisiile de lucru ale Primăriei, alte organizaţii şi instituţii pe problemele ce ţin de activitatea transportului public;    fpe    1
Specialist principal 1. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport;2. Coordonează activitatea întreprinderilor de transport public şi a unor agenţi economici, care prestează servicii transport auto de călători, conform ordinului aprobat pe Direcţia generală;3. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei, examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;4. Participarea la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport pe care le curează. Controlul asupra executării clauzelor contractuale, stipulate în contractul de administrare a rutelor de transport public,  Întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor operative a Direcţiei cu administratorii rutelor municipale de transport public;5. Generalizarea şi prezentarea informaţiei privind măsurile luate de întreprinderile de transport în vederea igienizării şi salubrizării terenurilor tehnologice la capete de linie şi controlul asupra respectării bilunarului privind salubrizarea şi igienizarea staţiilor terminus şi unităţilor de transport;    fpe    1
Specialist superior 1. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport;2. Coordonarea activităţii unor agenţi economici, care prestează servicii transport auto de călători, conform ordinului aprobat pe Direcţia generală;3.Participarea la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport pe care le curează.  Controlul executării de către administratori a condiţiilor contractuale şi înaintarea reclamaţiilor către aceasta, în cazul depistării nerespectării condiţiilor stipulate; Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare; 4. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;5.Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente şi alte acte normative ce ţin de activitatea transportului public în mun. Chişinău şi înaintarea acestora spre aprobare Consiliului municipal Chişinău.    fpe    1
Specialist superior 1. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public;2. Coordonarea unor activităţi ale întreprinderilor implicate în domeniul prestării serviciilor auto de călători în raza municipiului Chişinău, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, conform ordinului aprobat pe Direcţia generală;3. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei, examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;4.Participarea la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport pe care le curează.  Controlul executării de către administratori a condiţiilor contractuale şi înaintarea reclamaţiilor către aceasta, în cazul depistării nerespectării condiţiilor stipulate; 5.Examinarea problemelor privind situaţia sanitaro-ecologică şi ce ţin de salubrizarea terenurilor tehnologice pentru staţionarea intercursională a unităţilor de transport public şi dispeceratelor.    fpe    1
Specialist

 

1. Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public;2. Coordonarea unor activităţi ale întreprinderilor implicate în domeniul prestării serviciilor auto de călători în raza municipiului Chişinău, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, conform ordinului aprobat pe Direcţia generală;3. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei, examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;4.Participarea la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport pe care le curează.  Controlul executării de către administratori a condiţiilor contractuale şi înaintarea reclamaţiilor către aceasta, în cazul depistării nerespectării condiţiilor stipulate; 5.Examinarea problemelor privind situaţia sanitaro-ecologică şi ce ţin de salubrizarea terenurilor tehnologice pentru staţionarea intercursională a unităţilor de transport public şi dispeceratelor.    fpe    1
Total                       Secţia transport public privat    6
                Serviciul securitatea circulaţiei rutiere
Şef serviciu 1. Planificarea şi organizarea eficientă a activităţii Serviciului securitatea circulaţiei rutiere, elaborarea şi aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a funcţionalităţii transportului public, de sporire a eficacităţii reţelei de transport, de amplasare raţională a staţiilor transportului public, staţiilor terminus, de comun acord cu  Secţia Poliţiei Rutiere, Direcţia generală arhitectură şi urbanism, luându-se în considerare propunerile populaţiei, reprezintă interesele Direcţiei generale şi ale întreprinderilor subordonate în comisiile de lucru ale Primăriei, alte organizaţii şi instituţii pe problemele ce ţin de securitatea circulaţiei la trafic.2. Sistematizarea şi prezentarea informaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere (săptămânal, lunar, etc.). Analiza statistică a accidentelor rutiere cu implicarea unităţilor de transport public (autobuze de capacitate medie şi mică).3.Participarea la examinare în comun cu reprezentanţii întreprinderilor şi Secţiei poliţiei rutiere la examinarea problemelor ce ţin de securitatea circulaţiei rutiere şi propunerilor de modificare a  traseelor rutelor de transport public. Stabilirea staţiilor transportului public, examinarea problemelor ce ţin de redirecţionarea transportului electric în timpul efectuării lucrărilor de reparaţie, petrecerea manifestaţiilor, competiţiilor, etc.;4.Participarea în comun cu reprezentanţii Secţiei poliţiei rutiere la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport la capitolul securitatea circulaţiei rutiere;5.Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;    fpc    1
Specialist principal 1.Elaborarea recomandărilor şi propunerilor de îmbunătăţire în vederea eficientizării activităţii transportului public, inclusiv examinarea şi pregătirea propunerilor privind schema complexă de dezvoltare a tuturor tipurilor de transport;2. Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;3. Sistematizarea şi prezentarea informaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere (săptămânal, lunar, etc.). Analiza statistică a accidentelor rutiere cu implicarea unităţilor de transport public;4.Participarea în comun cu reprezentanţii Secţiei poliţiei rutiere la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport la capitolul securitatea circulaţiei rutiere,- examinarea propunerilor de modificare a  traseelor rutelor de transport public;5.Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei, examinarea problemelor ce ţin de redirecţionarea transportului electric în timpul efectuării lucrărilor de reparaţie, petrecerea manifestaţiilor, competiţiilor, etc.    fpe    1
Specialist 1. Sistematizarea şi prezentarea informaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere (săptămânal, lunar, etc.). Analiza statistică a accidentelor rutiere cu implicarea unităţilor de transport public;2.Participarea în comun cu reprezentanţii Secţiei poliţiei rutiere la controale la linie şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de transport la capitolul securitatea circulaţiei rutiere;3. Examinarea demersurilor şi petiţiilor parvenite pe problema activităţii transportului public în conformitate cu termenii stabiliţi şi legislaţia în vigoare;4. Efectuarea studiilor fluxurilor de călători, în comun cu întreprinderile de transport, alte instituţii interesate şi ţinându-se cont de propunerile populaţiei;5. Participarea la examinare în comun cu reprezentanţii întreprinderilor şi Secţiei poliţiei rutiere la examinarea propunerilor de modificare a  traseelor rutelor de transport public.    fpe    1
Total                  Serviciul securitatea circulaţiei rutiere    3
Total                 Direcţia management în transport   15
                Direcţia lucrări edilitare
Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 1.Implementarea şi promovarea strategiei de dezvoltare a procesului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.2.Organizarea şi coordonarea activităţii la construcţia, reabilitarea, reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.3.Superavizarea tehnică şi recepţia lucrărilor la construcţia, reabilitarea, reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.4.Asigurarea lucrărilor de construcţie, reabilitare, reparaţie şi întreţinere a infrastructurii rutiere cu documente tehnice de proiect.5.Examinarea sesizărilor parvenite de la populaţie, agenţi economici,  instituţii municipale şi alţi solicitanţi, înaintarea propunerilor de soluţionare a problemelor abordate conform legislaţiei, regulamentelor şi indicaţiilor conducerii Primăriei municipiului Chişinău.   fpc   1
Specialist principal 1.Participarea la elaborarea programelor şi aplicarea metodelor de evaluare în domeniul reparaţiei şi întreţinerii infrastructurii rutiere.2.Asigurarea supervizării tehnice a lucrărilor la construcţia, reabilitarea, reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.3Asigurarea securităţii traficului, dezvoltarea sistemelor de dirijare a circulaţiei rutiere.4Asigurarea procesului de desfăşurare a lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a infrastructurii rutiere cu documente tehnice de proiect.5.Examinarea şi recepţia lucrărilor executate la reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.    fpe    2

 

Specialist principal 1.Participarea la  elaborarea programului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.2.Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de activitate.3.Participă la întocmirea trimestrială a raportului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.4.Participă la elaborarea şi prezentarea propunerilor pentru proiectele planurilor de perspectivă privind lucrările de reparaţie şi întreţinere a infrastructurii rutiere.5.Întocmeşte registrele proceselor verbale privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.   fpe     1
Specialistsuperior 1.Participarea la implementarea strategiei de dezvoltare a procesului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.2.Participarea la elaborarea şi aplicarea metodelor de evaluare privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.3.Participarea la  elaborarea şi implementarea programului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.4.Examinarea sesizărilor parvenite de la populaţie, agenţi economici,  instituţii municipale şi alţi solicitanţi, înaintarea propunerilor de soluţionare a problemelor abordate conform legislaţiei, regulamentelor şi indicaţiilor conducerii Primăriei municipiului Chişinău.5.Asigură aplicaţia documentelor  tehnice ce ţin de activitatea  în domeniul reparaţiei şi întreţinerii infrastructurii rutiere.   fpe     2
Total                                Direcţia lucrări edilitare    6
                     Direcţia economico-financiară
Şef  direcţie în cadrul direcţiei generale 1.Elaborează  proiecte de decizii ale CMC şi dispoziţii a Primăriei municipiului Chişinău pe problemele ce ţin de domeniul economico financiar, tarifelor, reprezentarea intereselor Direcţiei generale  în organele administraţiei publice locale, trezorerie, inspectoratul fiscal şi alte  organe de Stat.2.Organizează, coordonează şi perfecţionează activitatea economică în cadrul Direcţiei generale spre creşterea eficienţei utilizării surselor financiare, reducerea cheltuielilor pentru asigurarea funcţionării normale a Direcţiei generale, organizează, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii direcţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare,3.Răspunde de  utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în corespundere cu destinaţia lor, conform devizelor de cheltuieli bugetare aprobate, ţinându-se cont de modificările  incluse în ordinea stabilită, precum şi a asupra mijloacelor băneşti şi valorilor materiale.4.Coordonează procesul implementării şi promovării politicii de contabilitate, asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii patrimoniului municipal.5.Planifică, gestionează, monitorizează resursele financiare prevăzute    întreţinerii infrastructurii rutiere în municipiul şi suburbii, reparaţiei capitale, şi curente a străzilor , salubrizarea municipiului în conformitate cu cerinţele prevăzute în contractele de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor prevăzute de Consiliul municipal pentru aceste lucrări, controlul elaborării bugetului şi executării procesului de planificare, pronosticare a indicilor economici..    fpc     1
Specialist principal 1.Implementarea şi promovarea strategiilor şi a politicii de contabilitate, elaborarea şi aplicarea metodelor de evaluare pentru coeficienţii economico-financiari, reprezintă interesele autorităţii în organele administraţiei publice , trezorerie, inspectoratul fiscal, CNAS, CNAM  şi alte organe de stat2.Supravegherea şi coordonarea proceselor de planificare, pronosticare şi analiză a cheltuielilor pe termin scurt şi mediu necesare pentru întreţinerea personalului Direcţiei generale şi întreprinderilor subordonare, coordonarea procesului de elaborare a bugetului pentru întreţinerea personalului Direcţiei generale;4.Coordonarea în comun cu şeful Direcţiei a implementării documentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor în ceea ce priveşte activitatea Direcţiei generale, a subdiviziunilor, întreprinderilor subordonate Direcţiei generale, conduce Direcţia în lipsa şefului Direcţiei economico financiare;5.Executarea gestionării mijloacelor financiare în cadrul legal şi a  procedurii  de achiziţii publice, examinarea scrisorilor, petiţiilor ce ţin de competenţa direcţiei economico financiară, propune măsuri în vederea soluţionării lor..

 

   fpe     1
Specialist principal 1.Elaborarea şi prezentarea la aprobare în ordinea stabilită a proiectelor de decizii privind  preţurile şi tarifele la serviciile prestate după nomenclatură.2.Supravegherea respectării modului de determinare a valorii lucrărilor îndeplinite de antreprenori la construcţia, reparaţia, întreţinerea obiectivelor de amenajare în municipiul Chişinău  şi a clădiri sediului;3.Coordonarea respectării preţurilor şi tarifelor aprobate prin deciziile Consiliului municipal de către antreprenori la alcătuirea actelor de recepţie a lucrărilor de construcţie şi întreţinere a obiectivelor de amenajare în municipiul Chişinău;4.Determinarea  cuantumului minim al chiriei anuale pentru folosirea  încăperilor nelocuibile şi a spaţiului din pasajele subterane de către Direcţia generală şi calcularea plăţii pentru serviciile comunale pentru arendaşii din incinta Direcţiei;5.Verifică corectitudinea preţurilor propuse în caietele de sarcini  înaintate la petrecerea procedurii de  achiziţii publice.    fpe     1
Specialist principal 1.Răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional şi a celorlalte dispoziţii  privind operaţiunile cu numerarul.2.Verifică documentele justificative primare, prelucrează din punct de vedere contabil, întocmeşte dările de seamă, notele contabile pentru toate operaţiunile ce ţin  de operaţiunile de casă , materiale, mijloace fixe.3.Asigură evidenţa patrimoniului, analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţie a unor mijloace fixe.4.Evidenţa analitică a bunurilor materiale, a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată proprietate publică şi a mijloacelor fixe înregistrate  la balanţa Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie ;5.Asigură evidenţa contractelor de dare în arendă a spaţiilor nelocuibile a  decontărilor, cu furnizorii privind serviciile de dare în arendă, implementează politicile de contabilitate  şi evidenţă a achitării plăţii de arendă, ţinerea strictă a evidenţei formularelor cu regim strict, îndeplinirea şi eliberarea facturilor fiscale pentru serviciile acordate.    fpe     1
Specialist principal 1.Întocmirea proceselor de planificare, pronosticare şi analiză a cheltuielilor pe termin scurt şi mediu, necesare pentru întreţinerea personalului Direcţiei generale şi a întreprinderilor de subordonare.2.Coordonarea  procesului de elaborare a bugetului cu Întreprinderile  din  subordonare.3.Analiza indiciilor economici a  activităţii Direcţiei economico financiare, a direcţiei generale şi întreprinderilor de subordonare.4.Elaborarea şi aplicarea metodelor de evaluare a coeficienţilor economico-financiari,.întocmirea repartizării anuale  pe luni a veniturilor şi cheltuielilor pe grupe, articole  şi compartimente  de cheltuieli.5.Reprezintă în Direcţia generală de finanţe a  Primăriei, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice chestiunile ce ţin de competenţa direcţiei.    fpe     1
Specialist principal 1.Punerea in executare a actelor legislative şi normative privind  calcularea  salariului funcţionarilor Direcţiei generale şi perceperea  impozitului pe venit şi alte reţineri din salariu prevăzute de legislaţia în vigoare şi transferul lor în termenii stabiliţi.2.Organizează  evidenţa analitică a debitorilor şi creditorilor  cu furnizorii încât să se cunoască în permanenţă situaţia reală a acestora.3.Controlul  executării contractelor de achiziţii a mărfurilor, lucrărilor şi  servicii pentru necesităţile Direcţiei generale şi a contractelor de întreţinere a infrastructurii rutiere.4.Controlul gestionării şi analitica mijloacelor bugetare pe compartimente de venituri  şi cheltuieli ce ţin de  mijloacele speciale.Îndeplinirea corectă a  ordinilor de transfer şi a notelor de contabilitate.    fpe     1
Total               Direcţia economico-financiară    6
             Direcţia marketing şi achiziţii publice
Sef direcţie în cadrul direcţiei generale 1.Organizarea şi efectuarea tuturor operaţiunilor necesare pentru demararea  şi derularea procedurilor de achiziţii, studierea şi analiza pieţei interne şi externe a lucrărilor, serviciilor şi mărfurilor planificate spre achiziţionare;2.Asigurarea prezenţei membrilor grupului de lucru pentru achiziţii la şedinţe de licitaţii;3.Coordonarea procedurilor de întocmire şi înregistrare a contractelor;4.Administrarea, dirijarea metodologică şi controlul asupra activităţii parcărilor auto cu plată din municipiul Chişinău;5.Reprezintă interesele Direcţiei generale în comisiile de lucru ale Primăriei, alte organizaţii şi instituţii pe problemele ce ţin de activitatea parcărilor auto în mun. Chişinău, funcţionarea pasajelor pietonale subterane.   fpc    1
Specialist  principal 1.Întocmirea şi înaintarea spre publicare a anunţurilor  de intenţie, precum şi a anunţurilor privind achiziţiile preconizate  în Buletinul Achiziţiilor Publice, participarea la şedinţele grupului de lucru pentru achiziţii;2.Efectuarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării  procedurilor de achiziţii publice: întocmirea documentaţiei de participare la procedurile de achiziţii pe baza caietului de sarcini, proceselor-verbale de deschidere, hotărârilor de adjudecare şi dărilor de seamă.3.Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi;4.Examinarea corespondenţei cu înaintarea propunerilor de soluţionare;5.Formarea documentelor privind darea în locaţiune a pasajelor pietonale subterane.   fpe    1
Specialist superior 1.Efectuarea controlului  în vederea îndeplinirii de către posesorii de parcări a legislaţiei în vigoare în acest domeniu şi prevederilor stipulate în autorizaţia de funcţionare a parcării auto cu plată.2.Examinarea demersurilor şi adresărilor privind parcările auto amplasate în  sectoarele or. Chişinău;3.Întocmirea autorizaţiei de funcţionare a parcărilor auto cu plată;4.Întroducerea schimbărilor în registru electronic a parcărilor auto (autorizate) cu plată în or. Chişinău;5 Pregătirea informaţiei privind   parcările auto cu plată (autorizate) amplasate în sectoarele or. Chişinău  pentru prezentare Inspectoratului Fiscal de Stat  a mun. Chişinău.   fpe    1
                    Serviciul implementarea proiectelor
Şef serviciu 1.Reprezentarea intereselor Direcţiei generale, Primăriei şi Consiliului municipal Chişinău în vederea promovării politicii unice şi strategiei de dezvoltare în domeniul complexului de transport public şi infrastructurii rutiere, în raporturile acestora cu persoane fizice sau juridice, din ţară şi străinătate, prin implementarea proiectelor investiţionale ale Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Băncii Europene de Investiţii.2.Coordonarea şi monitorizarea desfăşurării proiectelor finanţate de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), cât şi implementarea acestora;3.Participare la negocierea contractelor de consultanţă finanţate de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), analiza, sistematizarea şi prezentarea informaţiei, cât şi propunerilor privind desfăşurarea proiectelor4.Organizează întâlniri consultative cu persoane sau grupuri, care pot contribui la buna desfăşurare a activităţilor proiectelor finanţate de BERD şi BEI;5.Furnizarea informaţiei utile consultanţilor în vederea bunei desfăşurări a proiectelor;   fpc    1
Specialistprincipal 1. Implementarea şi monitorizarea desfăşurării proiectelor finanţate de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI);2. Promovarea politicii unice şi strategiei de dezvoltare în domeniul complexului de transport public şi infrastructurii drumurilor, în conformitate cu Planul urbanistic general de dezvoltare a oraşului Chişinău;3. Reprezentarea intereselor autorităţii publice, în care îşi desfăşoară activitatea, în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate în domeniul său de competenţă;4. Evidenţa corespondenţei şi materialelor parvenite pe problema desfăşurării şi implementării proiectelor.5. Asistenţă şi coordonare în desfăşurarea  şedinţelor cu participarea consultanţilor implicaţi în proiectele finanţate de BERD şi BEI;   fpe    1
Total Serviciul implementarea proiectelor 2
Total Direcţia marketing şi achiziţii publice 5
Direcţia resurse umane
Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

 

1.Asigură aplicarea  unitară a actelor normative şi politica  Statului în domeniul resurselor umane, contribuie la eficientizarea activităţii Direcţiei generale  prin implementarea politicii şi procedurilor moderne în lucrul cu personalul, participă   la proiectarea structurilor organizaţionale ale Direcţiei generale, a subdiviziunilor ei şi la repartizarea posturilor în cadrul lor,2.Organizează, coordonează şi monitorizează activitatea direcţiei resurse umane( a specialistului principal pentru ţinerea corectă  a lucrărilor de secretariat, a serviciului juridic, a secretarului conducătorului, a conducătorilor auto , a  serviciului   auxiliar), Planifică, organizează, coordonează, şi monitorizează procedurile de personal în  Direcţia generală; 3.Elaborează în baza legilor şi altor acte normative în domeniul personalului în serviciul public, procedurile de personal:  cu privire la planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturilor de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului;4.Elaborează pentru conducerea Direcţiei generale proiecte de decizii a Consiliului municipal Chişinău, dispoziţii a Primăriei,  ordine ce ţin de domeniul de competenţă a  Direcţiei resurse umane;5.Perfectează documentele necesare  cu privire la angajarea noilor angajaţi, evaluarea, atestarea, dezvoltarea, profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi stimularea personalului, transferarea şi eliberarea lui, acordarea concediilor, deplasările de serviciu, stagierile personalului,    îmbunătăţirea relaţiilor de muncă, întocmirea statelor de personal etc.;-   fpc      1
Specialist principal 1.Elaborarea  proiectelor de  decizii a Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţii  a Primăriei, ce ţin de domeniul de competenţă a Direcţiei generale;2.Avizarea  proiectelor de decizii, dispoziţii şi ordine ce ţin de domeniile de activitate  a Direcţiei generale;3.Reprezintă interesele Direcţiei generale, a Consiliului municipal Chişinău şi a Primăriei  în toate instanţele de judecată;4.Oferă consultaţii juridice colaboratorilor Direcţiei generale;5. Examinarea petiţiilor parvenite de la agenţii economici, repartizate de conducerea Direcţiei generale;  fpe     1
Specialistsuperior 1.Întocmeşte şi înregistrează cereri de chemare în judecată, ţine evidenţaRegistrului de înregistrare a citaţiilor, reprezintă interesele Direcţiei generale, a Consiliului municipal Chişinău şi a Primăriei  în toate instanţele de judecată;2.Examinarea petiţiilor parvenite de la persoane fizice, repartizate  de conducerea Direcţiei generale;3.Întocmeşte şi înregistrează contracte cu agenţii economici, ţine Registrul de evidenţă a contractelor;4.La indicaţiile şefului Direcţiei resurse umane iniţiază proceduri de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante,  eliberează la solicitarea colaboratorilor certificate cu privire la datele lor personale;5.Întocmirea  şi prezentarea  rapoartelor respective cu privire la personal Primăriei şi organelor de statistică, prezentarea  informaţiilor necesare Agenţiei pentru asigurări în medicină; fpe    1
Inspector superior controlul asupra executăriihotărârilor  1.Asigură aplicarea actelor normative şi politica  Statului în domeniul lucrărilor de secretariat;2. Asigură ţinerea corectă a registrului de înregistrare a corespondenţei, respectarea termenilor de  executare, controlul executării corespondenţei;3.Efectuează prelucrarea operativă a corespondenţei,  recepţionarea, înregistrarea în registru de întrare cu întocmirea fişei de înregistrare a documentului, repartizarea executorilor şi expedierea  documentaţiei;4.Întocmirea nomenclatorului dosarelor, constituirea dosarelor, expertiza valorii documentelor, depunerea documentelor la păstrare  în arhivă;5.Întocmirea nomenclatorului dosarelor, constituirea dosarelor, expertiza valorii documentelor, depunerea documentelor la păstrare  în arhivă;  pdtafap    1
Secretar al conducătorului 1.Organizează convorbiri telefonice ale directorului , înscrie în lipsa acestuia comunicările recepţionate, înscrie într-un Registru special telefonogramele primite şi într-un mod operativ le aduce la cunoştinţa conducătorului;2.Pregăteşte la computer materialele solicitate de şeful direcţiei generale,  şefii adjuncţi ai direcţiei generale,   şeful direcţie resurse umane;3.Efectuiază lucrări de pregătire a consfătuirilor organizate de conducător cu înştiinţarea participanţilor;4.Organizează şi ţine Registrul de evidenţă a audienţelor personale la conducerea Direcţiei generale, evidenţa adresărilor cetăţenilor pe saitul alerte. md, repartizarea adresărilor şefilor de direcţii după competenţă, controlul executării;5.Duce evidenţa timpului de lucru al angajaţilor Direcţiei generale, completează tabelul de pontaj şi certificatele medicale;  pdtafap    1
Conducător auto 1.Menţinerea  automobilul şi bunurilor materiale încredinţate  în stare tehnică bună şi curăţenie.2.Respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie, asigurarea   conducerii şi subdiviziunilor cu transport în interes de serviciu.3.Verificarea zilnică a stării tehnice a automobilului, reparaţia automobilului la staţia de deservire tehnică pdtafap    4
Şef serviciu auxiliar 1.Organizarea şi dirijarea activităţii dereticătoarelor, paznicului, servitorului;2.Perfectarea contractelor de achiziţii publice pentru procurarea rechizitelor de birou, consumabilelor, perfectarea contractelor de achiziţii publice cu furnizorii de energie electrică, energie termică, apă şi canalizare, telecomunicaţii, salubrizare, perfectarea contractelor de antrepriză. 3.Evidenţa lunară a consumului de  apă, energie electrică , energie termică, eliberarea tichetelor pentru combustibil conducătorilor auto, rechizitelor de birou, materialelor gospodăreşti, întocmeşte dările de seamă, verifică cheltuielile suportate de Direcţia generală pentru serviciile de telecomunicaţii, participă la inventarierea bunurilor materiale, organizează lucrul dereticătoarelor,paznicului, măturătorului.4.Asigură  în conformitate cu regulile în vigoare  normele sanitare de producţie, securitatea  antiincendiară a clădirilor, încăperilor amplasate pe teritoriul Direcţiei generale.5.Organizează reparaţia încăperilor, efectuează controlul lucrărilor de reparaţie, asigură  subdiviziunile Direcţiei generale cu mobilier, inventar gospodăresc, mijloace mecanizate a muncii, dispozitive de calcul.  pdtafap   1
Total Direcţia resurse umane    10
   TOTAL  :  -53              „fpc”- 14         „fpe”- 32-       „pdtafap”- 7